หน้าแรก

 • 01403112 & 01403114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

  บทที่ 1 บทนำ https://www.youtube.com/watch?v=aQU1S0qHH4E บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี และความสัมพันธ์ทางน้าหนัก https://youtu.be/b2lZ405ZMiI บทที่ 3 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน https://youtu.be/Ki6nnVcc3Z0 บทที่ 4 แบบจำลองโมเลกุล และรูปทรงทางเรขาคณิต ของโมเลกุล https://youtu.be/x1IDwtVneS4 บทที่ 5-6 การไทเทรตระหว่างกรด-เบส https://youtu.be/GV7J_N4r9nk บทที่ 7 เทอร์มอเคมี https://youtu.be/f3K3kbEmcEA บทที่ 9 การหาน้ำหนักโมเลกุล โดยการสูงขึ้น ของจุดเดือดของสารละลาย https://youtu.be/GED1_7ggA4Y บทที่ 10 กฎของแก๊ส https://youtu.be/yqmn_wNTtUI บทที่ 11 สมดุลเคมี https://youtu.be/EOpGa_wyUpM บทที่ 13 ผลของความเข้มข้น และอุณหภูมิ ต่ออัตราการ เกิดปฏิกิริยา https://youtu.be/ER4HZgOBSds บทที่ 16-17 คุณภาพวิเคราะห์ และการวิเคราะห์แคตไอออน https://youtu.be/YU-8oKdD8YA

  READ MORE


 • 01403222 เคมีอินทรีย์ปฏิบัติการ

  READ MORE


 • Chem Quiz 14th

  การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 14 กำหนดการแข่งขัน หมายเหตุ รายละเอียดกิจกรรม ระดับการแข่งขันและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล (สำหรับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก) หนังสือเชิญร่วมโครงการแข่งขัน การสมัครเข้าแข่งขัน ตรวจสอบรายนามโรงเรียนและผู้สมัครเข้าแข่งขัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  READ MORE


 • วิชาเคมีอินทรีย์ 01403221 และ 01403227

  วิชา 01403221 ภาคต้น 2566 มี 3 หมู่เรียน เริ่มเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 01403221-65 หมู่เรียน 700 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตรหัส Q06 รหัส 65 เป็นต้นไป 01403221-65 หมู่เรียน 701 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตรหัส B03 รหัส 65 เป็นต้นไป 01403221-60 หมู่เรียน 702 จำนวน 4 หน่วยกิต สำหรับนิสิตทั่วไป วิชา 01403227-65 หมู่เรียน 700 จำนวน 4 หน่วยกิต สำหรับนิสิต T02 และ T03 รหัส 65 เป็นต้นไป ** นิสิตโปรดตรวจสอบ “รหัสวิชา”Read…

  READ MORE


 145,335 total views,  50 views today