เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

 • พ.ศ. 2539: สาขาวิชาเคมีอยู่ใต้สังเกตภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบหมายในการสอนเคมีให้กับนิสิตภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
 • พ.ศ. 2549: ด้วยหน้าความรับผิดชอบและงานมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน จึงจำเป็นต้องยกระดับองค์กรขึ้นสู่ระดับภาควิชา (โดย ณ เวลานั้น ผศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์เป็นผู้มีบทบาทอย่างยิ่งในการผลักดันการยกระดับ) ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นชอบและให้ทางสาขาเคมีทดลองดำเนินงานเสมือนเป็นภาควิชาภายใต้ชื่อว่า “โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี”
 • พ.ศ. 2565: หลังจากทดลองดำเนินงานในฐานะ “โครงการจัดตั้งภาควชาเคมี” มากว่า 15 ปี มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสาขาและภาควิชาภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ โครงการจัดตั้งภาควิชาต่างๆ ถูกยุบรวมกัน “โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี” จึงต้องลดระดับลงมา “สาขาเคมี” เหมือนเดิม โดยปัจจุบันอยู่ใต้สังกัด ภาควิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและวัสดุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ภารกิจ

ภารกิจหลักของสาขาวิชาเคมี

 • เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในสาขาเคมี
 • เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาเคมี
 • เปิดรายวิชาเคมีพื้นฐานและขั้นสูงให้กับนิสิตสายวิทยาศาสตร์ของทุกคณะในวิทยาเขตกำแพงแสน
 • ทำงานร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพในการสอน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาพฤกษ์เศรษฐกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์

 3,419 total views,  4 views today