วท.ม. (เคมี)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

รหัสหลักสูตร 2561 0026 001591
ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Chemistry
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) Master of Science (Chemistry)
ชื่อย่อ วท.ม. (เคมี) M.S. (Chemistry)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO)
1. บัณฑิต สามารถประยุกต์ความรู้ ด้านทฤษฎีทางเคมีขั้นสูง และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถสังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ทางเคมีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้
2. บัณฑิต สามารถสืบค้นข้อมูล ออกแบบ และดำเนินการวิจัย โดยใช้เครื่องมือปฏิบัติการทางเคมีขั้นสูงในการทำวิจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ ถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรมทางการวิจัย
3. บัณฑิต สามารถแสดงออกถึงกระบวนการคิดตามแนวทางการวิจัย และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความปลอดภัย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4. บัณฑิต สามารถแสดงออกถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเอง และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
5. บัณฑิต สามารถสื่อสารทางวิชาการด้วยภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอรายงาน สัมมนาและวิทยานิพนธ์ได้อย่างเหมาะสม

 327 total views,  3 views today