ทำเนียบบุคลากรเกษียณ

รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ (พ.ศ. 2561)

สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์

ผศ.ดร.ฐิติยา แซ่ปัง (พ.ศ. 2564)

สาขาเคมีประยุกต์

ดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ (พ.ศ. 2564)

สาขาเคมีอินทรีย์

อ.นวลจันทร์ มัจฉริยกุล (พ.ศ. 2566)

สาขาเคมีประยุกต์

คุณเกศินี บุญรัตน์ประพันธ์ (พ.ศ. 2566)

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาเคมี

 941 total views,  3 views today