บุคลากร

อาจารย์

แขนงวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

ดร.ประดุจเนตร เกตุวงศ์

แขนงวิชาเคมีวิเคราะห์

แขนงวิชาเคมีอินทรีย์

ดร.โสภิดา ถาวรประดิษฐ์

แขนงวิชาเคมีอนินทรีย์

แขนงเคมีประยุกต์

เจ้าหน้าที่

จันทร์จิรา เจริญสุข

พงษ์ศักดิ์ สุทธิธรรม

ศรัณย์ธร งามดี

สุรชาติ พิมพา

ทองยอด ทองสน

วาสนา ประทุมโถม

 4,655 total views,  13 views today