01403112 & 01403114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

  • สัปดาห์แรก 24-27 มิ.ย. 67 เข้าห้องเรียนโดย
    • ส่งรูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว
    • ซื้อเสื้อกาวน์ตัวละ 350 บาท (สำหรับนิสิตที่ยังไม่มีเสื้อกาวน์, รับเฉพาะเงินสด โปรดเตรียมมาให้พอดี)
  • หนังสือปฏิบัติการ วิชา 01403112 และ 01403114 (เล่มเดียวกัน) Download
  • หากนิสิตต้องการถ่ายเอกสาร มีสำเนาหนังสือวางไว้ที่ร้านถ่ายเอกสารข้างตึก SC5
  • นิสิต ศึกษา บทที่ 1 ความปลอดภัยล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน (มี Quiz เก็บคะแนน)
  • วิดิทัศน์ เพิ่มเติมสำหรับศึกษาล่วงหน้า
บทที่ 1 บทนำhttps://www.youtube.com/watch?v=aQU1S0qHH4E
บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี และความสัมพันธ์ทางน้าหนักhttps://youtu.be/b2lZ405ZMiI
บทที่ 3 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชันhttps://youtu.be/Ki6nnVcc3Z0
บทที่ 4 แบบจำลองโมเลกุล และรูปทรงทางเรขาคณิต ของโมเลกุลhttps://youtu.be/x1IDwtVneS4
บทที่ 5-6 การไทเทรตระหว่างกรด-เบสhttps://youtu.be/GV7J_N4r9nk
บทที่ 7 เทอร์มอเคมีhttps://youtu.be/f3K3kbEmcEA
บทที่ 9 การหาน้ำหนักโมเลกุล โดยการสูงขึ้น ของจุดเดือดของสารละลายhttps://youtu.be/GED1_7ggA4Y
บทที่ 10 กฎของแก๊สhttps://youtu.be/yqmn_wNTtUI
บทที่ 11 สมดุลเคมีhttps://youtu.be/EOpGa_wyUpM
บทที่ 13 ผลของความเข้มข้น และอุณหภูมิ ต่ออัตราการ เกิดปฏิกิริยาhttps://youtu.be/ER4HZgOBSds
บทที่ 16-17 คุณภาพวิเคราะห์ และการวิเคราะห์แคตไอออนhttps://youtu.be/YU-8oKdD8YA