Chem Quiz 14th

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 14

 • วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 • ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อาคาร SC14) ชั้น 2 ห้อง 203, 206, 218, 221 และชั้น 5 ห้อง 512

กำหนดการแข่งขัน

 • 08:00-08:30 น. ลงทะเบียน (SC14-512)
 • 08:30-09:00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน ชี้แจงกติกาการแข่งขัน (SC14-512)
 • 09:00-11:00 น. แข่งขันทักษะการทำการทดลองทางเคมี (SC14-203, 206, 218, 221)
 • 11:00-11:30 น. พัก (Science Show) ประเมินผลการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรเคมี (SC14-512)
 • 11:30-12:00 น. ประกาศผลการแข่งขัน มอบรางวัลทีมที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 2 และ 3 (SC14-512)
 • 12:00-12:30 น. พิธีปิดการแข่งขัน (SC14-512)

หมายเหตุ

 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมสวมหน้ากากอนามัยตลอดกิจกรรม

รายละเอียดกิจกรรม

ระดับการแข่งขันและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • การแข่งขันเป็นแบบทีม รับสมัครเพียงจำนวน 40 ทีม
 • แต่ละโรงเรียน สมัครแข่งขันได้เพียง 1 ทีม ทีมละ 2 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ปล. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าแข่งขันแก่ผู้สมัครแข่งขัน 40 ทีมแรก

รูปแบบการแข่งขัน

 • เป็นการตอบปัญหาและการทดสอบทักษะการทำการทดลองทางเคมีพื้นฐานของทีมผู้เข้าแข่งขัน
 • การทดลองมีจำนวนทั้งสิ้น 6 การทดลอง แต่ละการทดลองถูกจัดแยกเป็นฐาน
 • แต่ละทีมเข้าทำการทดลองแต่ละฐานภายในเวลาที่กำหนด
 • ระหว่างทำการทดลองแต่ละฐาน จะมีทีมงานถามคำถามเกี่ยวกับการทดลองนั้น จำนวน 1-2 คำถาม
 • ปล. รูปแบบการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ข้างต้น ขอให้ฟังคำชี้แจงในวันแข่งขันอีกครั้ง

เกณฑ์การตัดสิน

 • คะแนนทั้งจากการตอบคำถาม และการทำการทดลองในทุก ๆ ฐานจะถูกนำมารวมกัน เพื่อจัดลำดับช่วงคะแนนสำหรับการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

 • ระดับยอดเยี่ยม คะแนน 90 ขึ้นไป
 • ระดับดีเด่น คะแนน 80-89
 • ระดับดี คะแนน 70-79

ทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล (สำหรับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก)

 • ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 4,000 บาท
 • รองอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รองอันดับสอง ทุนการศึกษา 2,000 บาท

หนังสือเชิญร่วมโครงการแข่งขัน

การสมัครเข้าแข่งขัน

 • ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้ลงสมัครเต็มจำนวนแล้ว (ณ วันที่ 18 กันยายน 2566)
 • ในวันแข่งขัน ในส่วนของการลงทะเบียนหน้างาน ครูและนักเรียนต้องลงนามแสดงความยินยอม หากรูปภาพของท่านในขณะร่วมกิจกรรมการแข่งขันในปรากฏในสื่อสาธารณะ

ตรวจสอบรายนามโรงเรียนและผู้สมัครเข้าแข่งขัน

 • หากท่านเพิ่งสมัคร โปรดรอ 5-10 นาที เพื่อให้ระบบอัพเดตรายนาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผศ.ดร.ธนา ไม้หอม
 • โทรศัพท์ที่ทำงาน 034281105 ถึง 6 ต่อ 7640
 • โทรศัพท์มือถือ 086-619-1465
 • อีเมล์ faastnm@ku.ac.th