วิชาเคมีอินทรีย์ 01403221 และ 01403227

  • วิชา 01403221 ภาคต้น 2566 มี 3 หมู่เรียน เริ่มเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
    • 01403221-65 หมู่เรียน 700 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตรหัส Q06 รหัส 65 เป็นต้นไป
    • 01403221-65 หมู่เรียน 701 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตรหัส B03 รหัส 65 เป็นต้นไป
    • 01403221-60 หมู่เรียน 702 จำนวน 4 หน่วยกิต สำหรับนิสิตทั่วไป
  • วิชา 01403227-65 หมู่เรียน 700 จำนวน 4 หน่วยกิต สำหรับนิสิต T02 และ T03 รหัส 65 เป็นต้นไป

** นิสิตโปรดตรวจสอบ “รหัสวิชา” และ “จำนวนหน่วยกิต” ตามแผนการเรียนของนิสิตก่อนลงทะเบียน **