01403111 เคมีทั่วไป (ภาคต้น 2566)

 • วิชา 01403111 ภาคต้น 2566 เริ่มเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
 • นิสิต download เอกสารประกอบการสอนใน MS team โดยนิสิตใช้รหัสในการเข้าทีมดังนี้
  • 01403111-65 หมู่ 700 จำนวน 3 หน่วยกิต (รหัส l5zamqh) Link-700
  • 01403111-65 หมู่ 701 จำนวน 3 หน่วยกิต (รหัส zkugzw9) Link-701
  • 01403111-65 หมู่ 702 จำนวน 3 หน่วยกิต (รหัส 1n8q8u3) Link-702
  • 01403111-60 หมู่ 703 จำนวน 4 หน่วยกิต (รหัส po0d2kq) Link-703
 • นอกจากนี้ นิสิตสามารถ download เอกสารประกอบการสอนได้จากทางเว็บเพจของสาขาเคมี Download
 • ประมวลการสอน

** นิสิตโปรดตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตตามแผนการเรียนของนิสิตว่าเป็นแบบ 3 หรือ 4 หน่วยกิต ก่อนลงทะเบียน **