Chem Quiz 13th

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 13 วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08:00 น. – 12:00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน14 (อาคาร SC 14) ห้อง 512 และ 203, 206, 218, 221 กำหนดการแข่งขัน 08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน ณ ห้อง 512 ชั้น 5 อาคาร SC14 08:30 – 08:50 น.พิธีเปิดการแข่งขัน ชี้แจงกติกาการแข่งขัน 09:00 – 11:00 น. แข่งขันทักษะการทำการทดลองทางเคมี (6 การทดลอง) ณ ชั้น 2 อาคาร

Read More