01403112 & 01403114 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

บทที่ 1 บทนำ https://www.youtube.com/watch?v=aQU1S0qHH4E บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี และความสัมพันธ์ทางน้าหนัก https://youtu.be/b2lZ405ZMiI บทที่ 3 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน https://youtu.be/Ki6nnVcc3Z0 บทที่ 4 แบบจำลองโมเลกุล และรูปทรงทางเรขาคณิต ของโมเลกุล https://youtu.be/x1IDwtVneS4 บทที่ 5-6 การไทเทรตระหว่างกรด-เบส https://youtu.be/GV7J_N4r9nk บทที่ 7 เทอร์มอเคมี https://youtu.be/f3K3kbEmcEA บทที่ 9 การหาน้ำหนักโมเลกุล โดยการสูงขึ้น ของจุดเดือดของสารละลาย https://youtu.be/GED1_7ggA4Y บทที่ 10 กฎของแก๊ส https://youtu.be/yqmn_wNTtUI บทที่ 11 สมดุลเคมี https://youtu.be/EOpGa_wyUpM บทที่ 13 ผลของความเข้มข้น และอุณหภูมิ ต่ออัตราการ เกิดปฏิกิริยา https://youtu.be/ER4HZgOBSds บทที่ 16-17 คุณภาพวิเคราะห์ และการวิเคราะห์แคตไอออน https://youtu.be/YU-8oKdD8YA