Chem Quiz 14th

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 14 กำหนดการแข่งขัน หมายเหตุ รายละเอียดกิจกรรม ระดับการแข่งขันและคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน รูปแบบการแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล (สำหรับทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก) หนังสือเชิญร่วมโครงการแข่งขัน การสมัครเข้าแข่งขัน ตรวจสอบรายนามโรงเรียนและผู้สมัครเข้าแข่งขัน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม