วิชาเคมีอินทรีย์ 01403221 และ 01403227

วิชา 01403221 ภาคต้น 2566 มี 3 หมู่เรียน เริ่มเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน 01403221-65 หมู่เรียน 700 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตรหัส Q06 รหัส 65 เป็นต้นไป 01403221-65 หมู่เรียน 701 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนิสิตรหัส B03 รหัส 65 เป็นต้นไป 01403221-60 หมู่เรียน 702 จำนวน 4 หน่วยกิต สำหรับนิสิตทั่วไป วิชา 01403227-65 หมู่เรียน 700 จำนวน 4 หน่วยกิต สำหรับนิสิต T02 และ T03 รหัส 65 เป็นต้นไป ** นิสิตโปรดตรวจสอบ “รหัสวิชา”

Read More

01403111 เคมีทั่วไป (ภาคต้น 2566)

วิชา 01403111 ภาคต้น 2566 เริ่มเรียน ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน นิสิต download เอกสารประกอบการสอนใน MS team โดยนิสิตใช้รหัสในการเข้าทีมดังนี้ 01403111-65 หมู่ 700 จำนวน 3 หน่วยกิต (รหัส l5zamqh) Link-700 01403111-65 หมู่ 701 จำนวน 3 หน่วยกิต (รหัส zkugzw9) Link-701 01403111-65 หมู่ 702 จำนวน 3 หน่วยกิต (รหัส 1n8q8u3) Link-702 01403111-60 หมู่ 703 จำนวน 4 หน่วยกิต (รหัส po0d2kq) Link-703 นอกจากนี้ นิสิตสามารถ download เอกสารประกอบการสอนได้จากทางเว็บเพจของสาขาเคมี Download ประมวลการสอน หมู่

Read More

01403117 ภาคต้น 2566

ประมวลการสอนหลักมูลเคมีทั่วไป 01403117-65 ภาคปกติ Download ภาคพิเศษ Download เอกสารประกอบการสอนให้นิสิต download จาก MS Team (passcode สำหรับเข้า MS Team ประกาศใน MyKU) สำหรับนิสิตที่ไม่มีแท็บเล็ต และต้องการถ่ายสำเนาเอกสารประกอบการสอน แนะนำให้ถ่ายเอกสารล่วงหน้าเฉพาะบทที่กำลังจะเริ่มเรียน เนื่องจากเอกสารอาจมีการปรับปรุงใหม่