Summer 66

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน 2566 ได้แก่วิชา 01403111-65 (3 หน่วยกิต)วิชา 01403111-60 (4 หน่วยกิต)วิชา 01403117-65 (3 หน่วยกิต)วิชา 01403221-60 (4 หน่วยกิต) ** สำหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตตามแผนการเรียน ของนิสิตว่าเป็นแบบ 3 หรือ 4 หน่วยกิต ก่อนลงทะเบียน **