TCAS : Portfolio 1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) ศึกษาต่อในหลักสูตร ผ่านรูปแบบ TCAS : Portfolio 1 (แฟ้มผลงาน รอบที่ 1) โดยมีกิจกรรมและกำหนดการดังตาราง กิจกรรมและกำหนดการ ลำดับ กิจกรรม กำหนดการ 1 ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ของ ทปอ. https://student.mytcas.com 28 ต.ค. 65 เป็นต้นไป 2 รับสมัครออนไลน์ที่https://admission.kps.ku.ac.th 13 ธ.ค. 65 – 9 ม.ค. 66 3 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ได้ที่ หน้าเคาเตอร์, ตู้ ATM หรือ แอพ SCB EASY 13 ธ.ค. 65 –

Read More