- - - - - - - - - - - - -
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เคมี)
- - - - - - - - - - - - -
ประกาศ
สำหรับกรรมการหลักสูตร ประเมินกลไกการดำเนินงาน (วท.ม. เคมี)
กดเพื่อกรอกประเมิน
สำหรับคณาจารย์ แบบสอบถามเพื่อการปรับปรุง การวางระบบผู้สอนและ กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เคมี)
กดเพื่อกรอกประเมิน
สำหรับผู้ใช้บัณฑิตเพื่อกรอกประเมิน คุณภาพบัณฑิต (เคมี)
กดเพื่อกรอกประเมิน
สำหรับ นิสิต วท.ม. ตอบคำถาม ความพึงพอใจต่อหลักสูตร วท.ม. (เคมี)
กรอกข้อมูล
สำหรับ นิสิต และบุคลากร
ช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์
สำหรับนิสิต วท.ม. เคมี
รายงานความก้าวหน้าทางการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิต
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) (รอบสอง) 4 เมษายน - 10 มิถุนายน 2559
สาขาที่เปิดรับ
- เคมีเชิงฟิสิกส์
- เคมีเชิงวิเคราะห์
- เคมีอินทรีย์
เกี่ยวกับหลักสูตร
- โครงสร้างหลักสูตร
- การรับสมัครนิสิต
- รายละเอียดการรับสมัครสายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
- รายละเอียดการรับสมัครสายวิชาเคมีวิเคราะห์
- รายละเอียดการรับสมัครสายวิชาเคมีอินทรีย์
ประเภทของงานวิจัย
- การสร้างและวิเคราะห์ Dye-Sensitised Solar Cells (DSSCs)
- การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบแรดิคอล-ควบคุมการเข้าทำปฏิกิริยาโดยกระบวนการ RAFT
- การสกัดกรดฟูลวิกจากดินปนถ่านหินในเหมืองแร่ สำหรับใช้งานด้านการเกษตร
- การคำนวณสมบัติทางแสงทางทฤษฏีของสารอินทรีย์ และพอลิเมอร์กึ่งตัวนำ
- การศึกษาสมบัติด้วยการคำนวณของวัสดุ: (1) Zeolite (2) Carbon nonotube และ (3) Organometallic framework
ทุนการศึกษา
- ทุนบัณฑิตวิทยาลัย
-ทุนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ผลงานวิจัย และกิจกรรม
งานประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
The 2016 Chemistry Research Symposium, ChRS2016
(วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. อาคาร SC5 โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
เล่มบทคัดย่อ
รูปกิจกรรม