โทรศัพท์

0-3428-1105 ต่อ
0-3428-1106 ต่อ

โทรสาร 0-3435-2289 <- Back
ชื่อ
ห้อง
โทร
E-mail
คณาจารย์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี      
ผศ.ดร.อาทร ลอยสรวงสิน
Sc14 ต่อ 6307 arthorn_l@hotmail.com
ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
Sc5-306 ต่อ 7408 bundet.b@ku.ac.th
ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ Sc14 ต่ อ6309 faaskmt@ku.ac.th
ผศ.ดร.น้ำฝน ทองทวี Sc14 ต่อ 6308 namfon_t@yahoo.com
อ.ดร.นงพงา จรัสโสภณ Sc5-102 ต่อ 7693  
อ.นวลจันทร์ มัจฉริยกุล Sc14 ต่อ 6311 faasnjm@ku.ac.th
อ.ดร.เปมิกา ศรีฟ้า Sc14 ต่อ 6315  
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม Sc14 ต่อ 7687 anuragudom@gmail.com
ผศ.ดร.ปิติ ตรีสุกล Sc14 ต่อ 6305 faasptt@ku.ac.th
ผศ.ดร.พจมาน พูลมี Sc14 ต่อ 6301 faaspmp@ku.ac.th
ผศ.ดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน Sc5-102 ต่อ 7409 faassdb@ku.ac.th
อ.ดร.ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข Sc14 ต่อ 6316  
ผศ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร Sc14 ต่อ 6304 faassntk@ku.ac.th
อ.ดร.ธนา ไม้หอม Sc5-306 ต่อ 7693 faastnm@ku.ac.th
ผศ.ดร.ฐิติยา แซ่ปัง Sc14 ต่อ 6302 faasthp@ku.ac.th
อ.ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง SC5 ต่อ 7332  
อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม Sc14 ต่อ 7641 faasvnj@ku.ac.th
ผศ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต Sc14 ต่อ 6310 veeramol.v@ku.ac.th
อ.ดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ Sc14 ต่อ 6303 faaswal@ku.ac.th
ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล Sc14 ต่อ 6306 weenawan.s@ku.ac.th
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์   ต่อ7685 faaswcp@ku.ac.th
อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน Sc14 ต่อ6316 faaswls@ku.ac.th
ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล Sc5-306 ต่อ 7408 faaswus@ku.ac.th
เจ้าหน้าที่      
จันทร์จิรา เจริญสุข Sc5-106 ต่อ7643  
เกศินี บุญรัตน์ประพันธ์ Sc14 ต่อ 6206  
พงษ์ศักดิ์ สุทธิธรรม Sc5-106 ต่อ7643  
ศรัณย์ธร งามดี Sc5-106 ต่อ7643  
สุรชาติ พิมพา Sc5-106 ต่อ7643  
ทองยอด ทองสน Sc5-106 ต่อ7644  
วาสนา ประทุมโถม Sc14 ต่อ 6206