โทรศัพท์

0-3428-1105 ต่อ
0-3428-1106 ต่อ

โทรสาร 0-3435-2289 <- Back
ชื่อ
ห้อง
โทร
E-mail
คณาจารย์ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี      
ผศ.ดร.อาทร ลอยสรวงสิน
Sc2-319 ต่อ 7635 arthorn_l@hotmail.com
ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า
Sc5-306   bundet.b@ku.ac.th
ผศ.ดร.กมลทิพย์ ขัตติยะวงศ์ Sc2-318 ต่อ7650 faaskmt@ku.ac.th
อ.ดร.น้ำฝน ทองทวี Sc2-330   namfon_t@yahoo.com
อ.ดร.นงพงา จรัสโสภณ Sc5-102 ต่อ7693  
อ.นวลจันทร์ มัจฉริยกุล Sc2-327 ต่อ7637 faasnjm@ku.ac.th
อ.ดร.เปมิกา ศรีฟ้า Sc14    
ผศ.ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม Sc2-326   anuragudom@gmail.com
ผศ.ดร.ปิติ ตรีสุกล Sc2-324 ต่อ7631 faasptt@ku.ac.th
ผศ.ดร.พจมาน พูลมี Sc2-329 ต่อ7626 faaspmp@ku.ac.th
ผศ.ดร.ศศิวดี บุญญะอุทธยาน Sc5-102 ต่อ7693 faassdb@ku.ac.th
อ.ดร.ทรงธรรม เรืองชัยทวีสุข Sc2-323 ต่อ7688  
ผศ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร Sc2-321 ต่อ7640 faassntk@ku.ac.th
อ.ดร.ธนา ไม้หอม Sc5-306   faastnm@ku.ac.th
ผศ.ดร.ฐิติยา แซ่ปัง Sc2-330 ต่อ7630 faasthp@ku.ac.th
อ.ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง      
อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม Sc2-330   faasvnj@ku.ac.th
ผศ.ดร.วีรมลล์ ไวลิขิต Sc2-322 ต่อ7634 veeramol.v@ku.ac.th
อ.ดร.วันเพ็ญ เหล่าศรีไพบูลย์ Sc2-328 ต่อ7633 faaswal@ku.ac.th
ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล Sc2-316   weenawan.s@ku.ac.th
รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์   ต่อ7627 faaswcp@ku.ac.th
อ.วิไลลักษณ์ ขวัญยืน Sc2-330 ต่อ7636 faaswls@ku.ac.th
ผศ.วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล Sc5-306   faaswus@ku.ac.th
เจ้าหน้าที่      
จันทร์จิรา เจริญสุข Sc2-212 ต่อ7643  
เกศินี บุญรัตน์ประพันธ์ Sc2-212 ต่อ7642  
พงษ์ศักดิ์ สุทธิธรรม Sc2-212 ต่อ7645  
ศรัณย์ธร งามดี Sc5-106 ต่อ7645  
สุรชาติ พิมพา Sc2-212 ต่อ7643  
ทองยอด ทองสน Sc2-212 ต่อ7644  
วาสนา ประทุมโถม Sc2-212 ต่อ7642