ผศ.ดร. อาทร ลอยสรวงสิน

ข้อมูลติดต่อ:

ที่อยู่: โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน
ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

อีเมล์: arthorn.l@ku.th

มือถือ: 080 908 0744