- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง
ภายใต้โครงการแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะ 2
ประจำปี 2553 วันที่ 3-12 พ.ค. 2553
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

รวมภาพผู้เข้าอบรม
คำขอบคุณจากครูผู้เข้าอบรมครูวิทยาศาสตร์


กำหนดการ

รายชื่อผู้เข้าอบรม
 
Subject
1
2
3
4
5
6
7 STEROCHEM
8 ORGANIC CHEM
9 SPECTROSCOPY
10 ATOM
11 CHEMICAL BONDING
12 TRANSITION ELEMENT
13 VALENCE BOND THEORY