- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01403498 Special Problem
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Download Sample
TEMPLATE PROPOSAL-2561
(โครงร่างโครงงานวิจัย)
 
   
EXAMPLE  
MANUAL TEMPLATE  
ระเบียบการทำวิจัยวิชาปัญหาพิเศษ ตัวอย่าง Proposal
Manual Special Problems Template Cover
Manual Thesis Template Index
  Template Body
How to use Chemistry Lab Equipments? Template Power Point
The rule to use Chemistry Lab Equipments  
Chemistry Lab Equipment Form  

 

การส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

1.
ส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 2 เล่ม หลังสอบ 1 สัปดาห์
2.
ส่งไฟล์รูปเล่มในแผ่น CD โดยใช้นามสกุล เป็นไฟล์ word (.doc) และ pdf โดยใช้แบบฟอร์มที่ได้แสดงใน website โครงการฯ (จำนวนอย่างละ 3 files) โดยเขียนทั้งหมดไว้ใน folder ที่มีการเขียนเลขประจำตัวกำกับ ตามด้วยชื่อสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมจัดเก็บต่อไป (เช่น 5123456-BUNDET-BOEKFA)
3.
ในแผ่น CD ให้เพิ่มเติมโดยทุก files เขียนรหัสประจำตัวไว้หน้าชื่อ
- poster (power point file) จำนวน 1 หน้า ขนาดมาตรฐาน A0 เพื่อการเสนอผลงานของนิสิตปัญหาพิเศษ (เช่น 5123456-POSTER)
- โครงร่างปัญหาพิเศษ (proposal doc file) (เช่น 5123456-PROPOSAL)
- power point ที่นำเสนอผลงานในวันสอบ (เช่น 5123456-PRESENT)

 

กำหนดการ  
1.กำหนดการเบิกสารเคมีและเครื่องแก้ว
( ส่งใบเบิกวันจันทร์,อังคาร----ได้วันพุธ)
(ส่งใบเบิกวันพุธ,พฤหัสฯ----ได้วันศุกร์)
 
1.1.สารเคมี
(ส่งใบเบิก+ตระกร้า(ขนาดใหญ่+เขียนชื่อ-สกุล,รหัสนิสิต)) ที่ตึก 2
 
1.2.เครื่องแก้ว
(ส่งใบเบิก+ตระกร้า(ขนาดใหญ่+เขียนชื่อ-สกุล,รหัสนิสิต)) ที่ตึก 5
 
2.การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
2.1.ส่งที่ตึก 5-102 (เขียนใบเบิกพร้อมลายเซ็นผู้เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย)
 
3.ทำบัตรประจำตัวนิสิตทำปัญหาพิเศษ
3.1. ส่งรูปนิสิต 1 ใบที่ตึก 5-102 (ติดต่อคุณพงษ์ศักดิ์ สุทธิธรรม)
 
4.การเบิกกุญแจตู้และการเบิกคีย์การ์ดตึก SC5
4.1.ติดต่อคุณทองยอด ทองสน