Chemistry Division, Faculty of Liberal Arts & Science, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus
 
- - - - - - - - - - - - -
News and Activities
- - - - - - - - - - - - -
 

 

  2019
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์
-

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 11
(โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562)
วันพุธ 4 ธันวาคม 62 เวลา 08:30 – 13:00 น. ศูนย์เรียนรวม 2 (ศร. 2) ห้อง 301 และ 302
รายละเอียดกิจกรรม
สมัครแข่งขัน
รายชื่อผู้สมัคร
หนังสือเชิญ
ภาพบรรยากาศการแข่งขันฯ ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10)

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด Sorasak Klinyod​ นิสิตหลักสูตร วท.บ. เคมี ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ChemistrySelect
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/slct.201902596
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ กาญจน์ หอมละหม้าย Kan Homlamai นิสิตปริญญาตรี วท.บ. เคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Applied Surface Science
https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.143928
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อาทร ลอยสรวงสิน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- กำหนดการโครงการ พัฒนาศักยภาพนิสิต และพบอาจารย์ในหลักสูตร วท.ม. (เคมี)
วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562 ห้อง SC5-303
9.00-10.30 น. ชี้แจงผลการดำเนินการของหลักสูตร และปฐมนิเทศนิสิตใหม่
11.00-12.00 น. ร่วมพูดคุยกับวิทยาการ Dr. Pemika Srifa, Uppsala Univ
13.00-14.30 น. กิจกรรมพบนิสิตในหลักสูตร
เอกสารหลักสูตร
ประเมินโครงการ
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.นุษรา ดีปานแก้ว นส.อณิษฐา ประเสริฐทรัพย์ นิสิตปริญญาโท วท.ม. เคมี และ นาย กาญจน์ หอมละหม้าย นิสิตปริญญาตรี วท.บ. เคมี ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ChemPhyschem
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ตรีสุกล เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์
- “สัมมนาวิชาการ” โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ครั้งที่ 4
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร SC14
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. สายรุ้ง ทองแผ่น นิสิตหลักสูตร วท.บ. ปี 4 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขัน "การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 " วันที่ 2 พ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Link
- วันที่ 2 พ.ค. 2562 นิสิตจากภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 3
เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่ิองมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.บางเขน
Link
เข้าเยี่ยมชมภารกิจของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
Link
- กิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ" วันอาทิตย์ที่ 28 เม.ย. 62 เวลา 9.30-13.00 น. ห้อง Sc5-304
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส. ดวงหทัย รักนวล นิสิต หลักสูตร วท.บ. เคมี ผลงานตีพิมพ์ลงในวารสาร Materials Letters
https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.02.120
- รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (ภาคต้น)
สาขาที่เปิดรับ (เคมีอินทรีย์, เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีวิเคราะห์)
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศศิวดี บุญญะอุทยาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์  
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอขอบคุณเจ้าภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดงานที่ให้การต้อนรับ นิสิตโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นอย่างดี

และขอแสดงความยินดี กับนิสิตโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี สำหรับรางวัลต่าง ๆ ในงาน
Bonding Games 18th :Mahidol University

https://www.facebook.com/BondingGames18th/

  2018
- สำหรับผู้ใช้บัณฑิตเพื่อกรอกประเมิน คุณภาพบัณฑิต (เคมี)
กดเพื่อกรอกประเมิน
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงาน open house ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 อาคาร SC5-105 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พบกับ เคมีโชว์ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย
- พิธีไหว้ครู และแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พจมาน พูลมี
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นส วรวรัญ ทองน่วม ผลงานตีพิมพ์วารสาร Physical Chemistry Chemical Physics
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายต่อศักดิ์ อ่อมจ้อย นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตหลักสูตร วท.บ. เคมี ผลงานผ่านเข้ารอบรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=27

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
The 2018 Chemistry Research Symposium, ChRS2018

และขอขอบคุณ นิสิต โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ที่ได้ร่วมกันจัดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

รูปภาพงานประชุม

- “สัมมนาวิชาการ” โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

The 2018 Chemistry Research Symposium, ChRS2018
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส. อณิษฐา ประเสริฐทรัพย์ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Inorganic Chemistry
โดยวารสารจัดที่อยู่ในฐาน Nature Index
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.inorgchem.8b00741
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี ผลงานตีพิมพ์วารสารกลุ่ม Nature Index
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา รักษพรรณ์ นิสิต วท.บ.เคมี ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nanoscience and Nanotechnology
https://doi.org/10.1166/jnn.2018.15223
และวารสาร Journal of Physics and Chemistry of Solids
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.12.028
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.ณัฐธิดา แม่บุญเรือน ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 จาก สวทช.
https://www.nstda.or.th/stemworkforce/images/file/1_2560.pdf
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นส. เหมือนฝัน กลัดแก้ว
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ceramics international
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.166
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นส. เหมือนฝัน กลัดแก้ว
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ceramics international
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.166
  2017
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตทุนดีเด่น และนิสิตทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายวัชรากร ปทุมานนท์
นายเกษม พูลสวัสดิ์
นายบุญกมล ดวงจันทร์
นส.สินีนาฏ บุญมาก
นส.ยลลดา อินจงกล
นส.ฐิติพร สมทบบารมี
นายกาญจน์ หอมละม้าย
นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด
นส.นัยนา แซ่เซี้ยน
นส.มิรันตี บุดดีเสาร์
นส.นุษรา ดีปานแก้ว
นายขวัญชัย เผื่อนพงษ์

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สอบผ่านและได้คะแนนระดับดี ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 10 (10th Standard Chemistry Test) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

- นายกาญจน์ หอมละม้าย
- นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด
- นางสาวนัยนา แซ่เซี้ยน
- นายเกษม พูลสวัสดิ์
- นางสาวเบญจวรรณ บุญยะสิงห์
- นายขวัญชัย เผื่อนพงษ์
- นายศุภโชค อังศุวรพฤกษ์
- นายบุญกมล ดวงจันทร์
- นางสาวนุษรา ดีปานแก้ว
- นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร
- นางสาวอัญชนา ปิ่นทอง
- นางสาวกิติยาภรณ์ ธงไชย
- นางสาวมิรันตี บุดดีเสาร์

โดยได้รับมอบเกียรติบัตร จากที่ประชุมหัวหน้าภาคเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลักษณ์ พิกุลไทย  นิสิตปริญญาโทเคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Key Engineering Materials
https://www.scientific.net/KEM.757.93
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.ยุวันดา อินจงกล
ผลงานได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร Physical Chemistry Chemical Physics
http://dx.doi.org/10.1039/C7CP04229A
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรวรัญ ทองน่วม นิสิตปริญญาโทเคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Key Engineering Materials
https://www.scientific.net/KEM.757.98
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.ยุวันดา อินจงกล นิสิตปริญญาโท วท.ม. (เคมี) ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร RSC Advances
http://dx.doi.org/10.1039/C7RA06313J
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส. ณัฐธิดา แม่บุญเรือน
ผลงาน "การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์" ผ่านการคัดเลือก โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)
http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=14
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.สุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ์ นิสิตปริญญาโทเคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Key Engineering Materials
https://www.scientific.net/KEM.737.294
- แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคปลายปี 2559
-

“สัมมนาวิชาการ” โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

อาคาร SC5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตรวจสอบการลงทะเบียน
กำหนดการ
ข้อแนะนำในการเตรียมการนำเสนอผลงาน
Template บทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
Template Poster นำเสนอผลงาน

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวสุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล นิสิตปริญญาโท เคมี งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Chemical Monthly
http://link.springer.com/article/10.1007/s00706-017-1962-4
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์คนใหม่
- นิสิตเคมีกรอกแบบข้อมูลนิสิตปัจจุบัน
  2016
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนิสิตเคมี
(อบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 จังหวัด กาญจนบุรี)
โครงการสำหรับนิสิต วท.บ. และ วท.ม. เคมี เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูด- สื่อสาร ภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อความพร้อม สำหรับงานทางด้านเคมี เพื่อการแข่งขันในบริบทอาเซียน
โครงการอบรม นอกสถานที่ (รับ วทบ 20 คน และ วทม 10 คน ปิดรับสมัครครบจำนวน)
รายชื่อผู้เข้าอบรม
- โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตสบู่ และน้ำยาทำความสะอาด ที่ผสมสารสกัดธรรมชาติแก่ชุมชน
(วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 และ 12 กรกฏาคม 2559)
รายละเอียดเพิ่มเติม
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยสำหรับบุคลากรเคมี
(วันที่ 22 มิถุนายน 2559 )
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SC4-101 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ฐานข้อมูล SCOPUS
ฐานข้อมูล ISI
โปรแกรม ENDNOTE
โปรแกรม ChemSketch
โปรแกรม Avogadro
โหลด file ตัวอย่าง Avogadro
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริม สร้างความรู้ด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน
(โครงการที่ 1 สำหรับครู-อาจารย์ วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Link
- กิจกรรมบริการวิชาการอบรมนักเรียน " Science Camp "
(วันที่ 18-19 มิถุนายน 2559)
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เอกสารเชิญเข้าร่วมโครงการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเคมีคอมพิวเตอร์สำหรับครู/อาจารย์
(วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.30 น. )
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
หนังสือเชิญประชุม
กำหนดการ
โหลด file ตัวอย่าง
โปรแกรม ChemSketch
โปรแกรม Avogadro
- สำหรับผู้ใช้บัณฑิตเพื่อกรอกประเมิน คุณภาพบัณฑิต (เคมี)
กดเพื่อกรอกประเมิน
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ
คู่มือ
- นิสิตเคมีกรอกแบบข้อมูลนิสิตปัจจุบัน
- งานประชุมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 1
The 2016 Chemistry Research Symposium, ChRS2016
(วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-16.00 น. อาคาร SC5 โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
template สำหรับบทคัดย่อการประชุม
คำแนะนำสำหรับ การนำเสนอผลงาน
template poster
กำหนดการนำเสนอ
รูปกิจกรรม
- รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) (รอบสอง) 4 เมษายน - 10 มิถุนายน 2559
สาขาที่เปิดรับ
- เคมีเชิงฟิสิกส์
- เคมีเชิงวิเคราะห์
- เคมีอินทรีย์
- ขอแสดงความยินดี ผลงานนิสิต Pornpimol Srathongluan ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Colloid and Interface Science
- โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558 การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 4 ธันวาคม 2558
- ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุนันท์ ทิพยทิพากร
สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเคมีสำหรับครูและนักเรียน
(โครงการที่ 1 สำหรับครู-อาจารย์ วันที่ 29-30 สิงหาคม 2558)
Link
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสาธิตปฏิบัติการเคมี โดยนิสิตชั้นปีที่ 3
ร.ร. สาธิตเกษตร งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กำแพงแสน วันที่ 17 ส.ค. 58
- โครงการบริการวิชาการด้านเคมีสู่ชุมชนและสังคม
ร.ร. โรงเรียนนารีวิทยา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2558
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปราณีต ไพบูลย์ และ นางสาวนฤมล ขำสุวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ในการเข้าร่วมประกวด โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกาวเพื่อใช้ในงานไม้ประกอบพลาสติก" โดยมี อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ภาพรางวัล
- โครงการ English for Future Chemists
นิสิตปี 2 นิสิตปี 3
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
- โครงการบริการวิชาการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การจัดระเบียบของสารเคมีและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
(6 มิถุนายน 2558)
หนังสือเชิญประชุม
- ประกาศ นิสิตชั้นปีที่ 3 เรื่องการเลือกหัวข้อทำปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
- การสอบปัญหาพิเศษ สำหรับนิสิตในหลักสูตร วท.บ.(เคมี)
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์คนใหม่
- โครงการสัมมาทิฐิ (28/2/2558-1/3/2558)
กิจกรรม big cleaning, ทำบุญ และกีฬาภายใน
ภาพกิจกรรม
- ขอ แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม สำหรับรางวัลวิทยานิพนธ์ โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2014
-  
  2015
- ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปราณีต ไพบูลย์ และ นางสาวนฤมล ขำสุวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" ในการเข้าร่วมประกวด โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ "การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกาวเพื่อใช้ในงานไม้ประกอบพลาสติก" ภายใต้การดูแลของ อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม
ภาพรางวัล
- โครงการ English for Future Chemists
นิสิตปี 2 นิสิตปี 3
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
- โครงการบริการวิชาการอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง การจัดระเบียบของสารเคมีและความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
(6 มิถุนายน 2558)
หนังสือเชิญประชุม
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีนาวรรณ สมผล สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์คนใหม่
- โครงการสัมมาทิฐิ (28/2/2558-1/3/2558)
กิจกรรม big cleaning, ทำบุญ และกีฬาภายใน
ภาพกิจกรรม W
- โครงการอบรมความปลอดภัย (24/2/2558)
คู่มือความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
- ขอ แสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม สำหรับรางวัลวิทยานิพนธ์ โดยสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2014

  2013-2009
-


Educational Excursions Related to Polymer Science and Engineering
Date: February 16, 2013
Venue:
Thai Formosa Plastic Industry Co., Ltd.
Polymer Engineering Research Laboratory, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University

- Post orientation on polymer project for the chemistry students on February 11, 2012 at Chulalongkorn University.
- The seminar for Chemistry staff is held on February 1-4, 2012.
- “Sum-ma-thi-ti” Project held on 24 December 2011.
- The project of competition to evaluate the knowledge and skills in Chemistry on March 14, 2011.
-

Student Meeting Lecturer was held in February 2011
Link

- Speical Lecture from Prof. Joe Alia from University of Minnesota Morris on 25 February 2011.
-

Post orientation on zeolite synthesis project for the chemistry students on February 12, 2011.
- Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University
- Center of Nanotechnology, Department of Chemistry, Faculty of Science, Kasetsart University
Link

- “Sum-ma-thi-ti” Project held on 7 January 2011. The program started with outdoor sports (4.20 p.m. to 6 p.m.) in the front of IT building, following with New Year Party (6.30 p.m. to 10 p.m.) on the first floor of SC1 building.
Pictures
Document
- The 2nd contest to assess the knowledge and skills in Chemistry was held on December 6, 2010 at LH2-304.
Link
- Science camp for Kannasoot Suksalai school students took place on December 3, 2010 at SC5-105.
Link
- Ms. Chanika prayoonwong, student of Chemistry department, was honored to be the moderator of the 26th narrative contest for the year 2010.
- Academic staffs of Chemistry department received the honorable awards from the Faculty of Liberal Arts and Science, i.e.
 - Awards for the highest number of publications
   Assoc. Prof. Dr. Weerachai Phutdhawong
   Dr. Bundet Boekfa
 - Awards for the highest amount of research fund from external institutes
   Assoc. Prof. Dr. Weerachai Phutdhawong
 -  Awards for the most valuable publication
   Dr. Potjaman Poolmee
Link
- The 7th-Thai Summer School of Computational Chemistry (11-14 OCT 2010)
Link
- Project of “Semester Social Meeting between Students and Faculties of the Chemistry Department” was held on September 22, 2010 from 12.00 to 13.00 hr. at LH 2-301.
Link
-

The training project on “Safety in Laboratory for the 4th year-Chemistry Students” was held on September 15, 2010 from 13.00 to 15.30 hr. / Invited Speaker: Assoc. Prof. Dr.Sara Arphorn (Faculty of Public Health, Mahidol University)
Link

- Congratulations to the students of Chemistry Department on gaining the awards of excellence in activities (Mr.Supakit Tiewcharoen)and student performance (Mr. Khemmachat Sriboonkham)
- The training project on “English for Future Chemists” held on September 2, 2010 from 9.30-16.00 hr at the meeting room2 (Convention Building) / Invited Speaker: Assoc. Prof. Dr. Budsaba Kanoksilapatham, (Faculty of Arts, Silpakorn University)
- The 4th Training on “Data Collection and Preparation of a Report for Quality Assurance in Education as a Professional” was held on October 12-15 and 18-20, 2010.
Link
- Dr. Weenawan Somphon’s Visiting Research at IMS (Insitue of Molecular Science) from April to August, 2010.
- Congratulations to the graduates of the Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University in July 2010.
Video (created by Dr.Piti)
- Congratulations to Dr. Potjaman Poolmee for her publication, which was selected to be shown on the cover of Journal of Computational Chemistry (Impact Factor 3.769).
Link to full paper
- Congratulations to the first-year students of Chemistry department on the runner-up awards for creativity in the contest of decorated pedestal tray in Wai Kru (paying respect to teachers) ceremony on June 24, 2010.
Link
-

The 7th Thai Summer School of Computational Chemistry Workshop (TS2C2)
October 11-14, 2010
Kasetsart University Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom

- Orientation of Chemistry Freshmen (Academic year of 2010)
- “Welcoming speech” / Dr. Potjaman Poolmee
- “Introducing department of Chemistry and the curriculum” /Wilailuck Kwangyuen
- “Advisor’s roles and the study in the university” / Dr.Wanpen Laosripaiboon
- “The worthy use of student life in Kasetsart University” / Assoc. Prof. Dr. Chongrak Kaewprasit
Link
- The meeting between students’ parents and lectures was held on May 31,2010. Link
-

Visiting the student in a company trainee program
May 4, 2010
1. T.O.P Cosmetic & Manufacture Co.,Ltd., Corporation.
2. Naval Science Department
3.Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Science, Ministry of Public Health
May 6, 2010
1. Oriental Paint Co. Ltd.
2. PTT Public Company Limited (oil tank farm, Sriracha)
3. PTT Public Company Limited (Natural Gas Refinery Plant, Rayong)
4. Intertek Testing Services Co., Ltd.
5. PTT Aromatics and Refining Plc.
May 27,2010
Thailand Institute of Nuclear Technology

- “Science Teachers Training” Project on May 3-12, 2010.
Link
- Seminar of Chemistry Staffs, Krabi, April 23-25, 2010.
Link
-

American Chemical Society, Meetings, Conferences and Expositions March 21-25, 2010 San Francisco, California USA
Link

-

Scientific Educational Excursion at The Sirindhorn International Environmental Park on March 10, 2010.
Link

- Post orientation for the chemistry students on February 2, 2010.
In the morning, Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., Samut Prakan.
In the afternoon, Thai Parkerizing Co., Ltd., Samut Prakan.
Link
- Project of “2nd Semester Social Meeting between Students and Faculties of the Chemistry Department” was held on December 28, 2009, nearby the SC5 building.
Link
- The 3rd Training on “Data Collection and Preparation of a Report for Quality Assurance in Education as a Professional” was held on March 8-11 and 22-24, 2010.
Link
- The project of competition to evaluate the knowledge and skills in Chemistry on December 6, 2009.
- The practicing program for the ethics and moral enhancement of the 1st year students on November 14-15, 2009 at San-Pa Monk’s residence (Suphanburi Province).
- The training project on “English for Future Chemists” in the year 2009.