- - - - - - - - - - -
Background

- - - - - - - - - - -
  

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี เป็นหน่วยงานภายในของ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2551 โดยมีฐานะ เทียบเท่าภาควิชา มีหน้าที่
1. จัดการเรียน การสอนหลักสูตร วท.บ. (เคมี)
2. จัดการเรียน การสอนหลักสูตร วท.ม. (เคมี)
3. สอนรายวิชาพื้นฐานทางเคมี แก่นิสิตคณะต่าง ๆ ภายในวิทยาเขต กำแพงแสน ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
4.โครงการฯ ร่วมกับสายวิชาวิทยาศาสตร์ ผลิตบัณฑิตหลักสูตร วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ), วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), วท.ม.และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์)

เมื่อ พ.ศ. 2539 โครงการฯ มีฐานะเป็นสาขาวิชาเคมี สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีตามหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ แก่นิสิตหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ที่เน้นแผนการเรียนเคมี จนกระทั่งปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 10 และเป็นรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรนี้

พ.ศ. 2549 สาขาวิชาเคมี ได้เปิดสอนหลักสูตร วท.บ. (เคมี) เป็นรุ่นแรก และในปีเดียวกัน ผศ.ดร. จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ ซึ่งทำหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาวิชาเคมี ได้เขียนโครงการเสนอขอจัดตั้งเป็นภาควิชาเคมี

ปัจจุบัน (2561) สาขาวิชาเคมี ได้เปลี่ยนเป็น โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี โดย อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม ทำหน้าที่ ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

 

หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2555
หลักสูตร วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 2559
Download Introduction Chemistry Deparment
Brochure Chemsitry Department 1
Brochure Chemsitry Department 2หัวหน้าภาควิชา

อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม

ติดต่อ:
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
กำแพงแสน นครปฐม
73140 ประเทศไทย

E-mail: faasvnj@ku.ac.th

โทรศัพท์: (66)034-352259

โทรสาร: (66)034-352258

 

- - - - - - - - - - -
Student

- - - - - - - - - - -

Chem KPS 09 Chem KPS 08
Chem KPS 07 Chem KPS 06