โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558 การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 7


ระดับการแข่งขัน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนประมาณ 200 คน

รูปแบบ
แข่งขันตอบปัญหาด้านเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อวัดความรู้ ทักษะ
และการประยุกต์ความรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่น่าสนใจด้านเคมี
จัดแข่งขันเป็นทีม ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนมัธยมปลายทีมละ 3 คน จากโรงเรียนเดียวกัน
โดยแต่ละโรงเรียนส่งได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น


 สถานที่แข่งขัน
ศูนย์เรียนรวม 2 (ศร. 2) ห้อง 301 และ 302 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม


วันเวลา
4  ธันวาคม  2558 เวลา 08.30 – 13.00น.

ติดต่อสอบถาม
อ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร หรือ อ.ดร.น้ำฝน ทองทวี
โทรศัพท์ 034-281-105-6 ต่อ 7640, 7695
โทร 089-687-2277 หรือ089-499-4274
โทรสาร 034-281057
อีเมล์ faassntk@ku.ac.th  

ลงทะเบียน
(โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ถูกต้องก่อนกรอก ข้อมูลเพื่อจัดทำเกียรติบัตร )
ปิดรับลงทะเบียน

Download เอกสารโครงการ
กำหนดการโครงการ
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนแข่งขัน

(โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น หมดเขต 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เพื่อรับเกียรติบัตรในวันแข่งขัน
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง แจ้งแก้ไข faassntk@ku.ac.th
* ข้อมูลอาจใช้เวลาในการ update หลังการสมัคร)
ตรวจสอบรายชื่อ