กิจกรรม
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงาน open house ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 อาคาร SC5-105 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พบกับ เคมีโชว์ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ลงทะเบียนกันก่อนนะครับ

- พิธีไหว้ครู และแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พจมาน พูลมี
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นส วรวรัญ ทองน่วม ผลงานตีพิมพ์วารสาร Physical Chemistry Chemical Physics
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นายต่อศักดิ์ อ่อมจ้อย นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด นายกาญจน์ หอมละม้าย นิสิตหลักสูตร วท.บ. เคมี ผลงานผ่านเข้ารอบรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=27

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความขอบคุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ
The 2018 Chemistry Research Symposium, ChRS2018

และขอขอบคุณ นิสิต โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ที่ได้ร่วมกันจัดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม

รูปภาพงานประชุม

- “สัมมนาวิชาการ” โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ครั้งที่ 3
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

The 2018 Chemistry Research Symposium, ChRS2018
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส. อณิษฐา ประเสริฐทรัพย์ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Inorganic Chemistry
โดยวารสารจัดที่อยู่ในฐาน Nature Index
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.inorgchem.8b00741

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี ผลงานตีพิมพ์วารสารกลุ่ม Nature Index
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา รักษพรรณ์ นิสิต วท.บ.เคมี ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Nanoscience and Nanotechnology
https://doi.org/10.1166/jnn.2018.15223
และวารสาร Journal of Physics and Chemistry of Solids
https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2017.12.028
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.ณัฐธิดา แม่บุญเรือน ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 จาก สวทช.
https://www.nstda.or.th/stemworkforce/images/file/1_2560.pdf

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นส. เหมือนฝัน กลัดแก้ว
ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ceramics international
https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.01.166

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตทุนดีเด่น และนิสิตทุนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายวัชรากร ปทุมานนท์
นายเกษม พูลสวัสดิ์
นายบุญกมล ดวงจันทร์
นส.สินีนาฏ บุญมาก
นส.ยลลดา อินจงกล
นส.ฐิติพร สมทบบารมี
นายกาญจน์ หอมละม้าย
นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด
นส.นัยนา แซ่เซี้ยน
นส.มิรันตี บุดดีเสาร์
นส.นุษรา ดีปานแก้ว
นายขวัญชัย เผื่อนพงษ์

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิต สอบผ่านและได้คะแนนระดับดี ในการสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 10 (10th Standard Chemistry Test) จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย

- นายกาญจน์ หอมละม้าย
- นายสรศักดิ์ กลิ่นยอด
- นางสาวนัยนา แซ่เซี้ยน
- นายเกษม พูลสวัสดิ์
- นางสาวเบญจวรรณ บุญยะสิงห์
- นายขวัญชัย เผื่อนพงษ์
- นายศุภโชค อังศุวรพฤกษ์
- นายบุญกมล ดวงจันทร์
- นางสาวนุษรา ดีปานแก้ว
- นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร
- นางสาวอัญชนา ปิ่นทอง
- นางสาวกิติยาภรณ์ ธงไชย
- นางสาวมิรันตี บุดดีเสาร์

โดยได้รับมอบเกียรติบัตร จากที่ประชุมหัวหน้าภาคเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเสาวลักษณ์ พิกุลไทย  นิสิตปริญญาโทเคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Key Engineering Materials
https://www.scientific.net/KEM.757.93
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.ยุวันดา อินจงกล
ผลงานได้รับการตอบรับตีพิมพ์ในวารสาร Physical Chemistry Chemical Physics
http://dx.doi.org/10.1039/C7CP04229A
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรวรัญ ทองน่วม นิสิตปริญญาโทเคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Key Engineering Materials
https://www.scientific.net/KEM.757.98
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.ยุวันดา อินจงกล นิสิตปริญญาโท วท.ม. (เคมี) ผลงานตีพิมพ์ในวารสาร RSC Advances
http://dx.doi.org/10.1039/C7RA06313J

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส. ณัฐธิดา แม่บุญเรือน
ผลงาน "การดูดซับ และปฏิกิริยาของน้ำตาลกลูโคส ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์" ผ่านการคัดเลือก โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2560)
http://www.scisoc.or.th/news_detail.php?news_id=14
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นส.สุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ์ นิสิตปริญญาโทเคมี ผลงานตีพิมพ์วารสาร Key Engineering Materials
https://www.scientific.net/KEM.737.294
-

แบบประเมินตนเองของนิสิตเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ภาคปลายปี 2559

 

“สัมมนาวิชาการ” โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560

อาคาร SC5 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตรวจสอบการลงทะเบียน
กำหนดการ
ข้อแนะนำในการเตรียมการนำเสนอผลงาน
Template บทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
Template Poster นำเสนอผลงาน

-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวสุวพิชญ์ พรสถิตย์วรกุล นิสิตปริญญาโท เคมี งานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Chemical Monthly
http://link.springer.com/article/10.1007/s00706-017-1962-4

- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอ แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์คนใหม่
- แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิดิทัศน์แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว
ข้อปฏิบัติในการเข้าทำปฏิบัติการเคมี
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
คู่มือการทำงานอย่างถูกต้อง และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- สำหรับผู้ใช้บัณฑิตเพื่อกรอกประเมิน คุณภาพบัณฑิต (เคมี)
กดเพื่อกรอกประเมิน
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ
คู่มือ
- นิสิตเคมีกรอกแบบข้อมูลนิสิตปัจจุบัน
- รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปลาย)
15 สิงหาคม -28 ตุลาคม 2559
สาขาที่เปิดรับ
- เคมีเชิงฟิสิกส์
- เคมีเชิงวิเคราะห์
- เคมีอินทรีย์
-  

-

หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2555

- นิสิตควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนประเทศไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
- ขั้นตอนในการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ระเบียบการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์