ประกาศ

  กิจกรรม
- ประกาศ
เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กิจกรรมการเรียนการสอนถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์
โดยอาศัยซอฟต์แวร์ Microsoft Teams จัดเป็นห้องเรียนออนไลน์ นิสิตสามารถเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ได้ดังนี้
1. ให้นิสิตเปิด web browser พิมพ์ https://www.office.com
2. ล็อกอินด้วยชื่อบัญชีของนิสิตที่ลงท้ายด้วย @live.ku.th
3. คลิ๊กไอคอน Teams
4. คลิ๊กปุ่ม Join or create team
5. ใส่ code ตามประกาศรายวิชา ในช่อง Join a team with a code
-
- ประกาศรายวิชา 0140112 Laboratory in General Chemistry
การเรียนการสอนของรายวิชา 0140112 วิทยาเขตกำแพงแสน มีทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องปฏิบัติการ
หมู่ วัน เวลา ห้องเรียนออนไลน์ code (Microsoft Teams)
711 จ. 13:00-16:00 code 3o70p6j , 712 จ. 13:00-16:00 code xxdav40
713 จ. 13:00-16:00 code 5772bht , 714 จ. 13:00-16:00 code pbcejv7
715 อ. 13:00-16:00 code 2syku33 , 716 อ. 13:00-16:00 code 13hown2
717 อ. 13:00-16:00 code qr46n0n , 718 อ. 13:00-16:00 code env0ezs
719 พ. 09:00-12:00 code c49fdc6 , 720 พ. 09:00-12:00 code bwvcmgc
721 พ. 09:00-12:00 code l1hws6t , 722 พ. 09:00-12:00 code n752ba2
723 พ. 13:00-16:00 code xcgcc6y , 724 พ. 13:00-16:00 code lmgi4h2
725 พ. 13:00-16:00 code mptu6x0 , 726 พฤ. 09: 00-12:00 code v2dqd1z
727 พฤ. 09:00-1 2:00 code 9aab9i4 , 728 พฤ. 09: 00-12:00 code wvemqsl
729 พฤ. 13:00-16:00 code ki2a0wj , 730 พฤ. 13:00-16:00 code c02713q
731 พฤ. 13:00-16:00 code q7l22cr , 732 พฤ. 13:00-16:00 code h4pemek
- ประกาศรายวิชา 0140114 Laboratory in Fundamental of General Chemistry
การเรียนการสอนของรายวิชา 0140114 วิทยาเขตกำแพงแสน มีทั้งการเรียนออนไลน์และการเรียนในห้องปฏิบัติการ
หมู่ วัน เวลา ห้องเรียนออนไลน์ code (Microsoft Teams)
711 จ. 09:00-12:00 code 1cvx05t , 712 จ. 09:00-12:00 code gr14urv
713 จ. 09:00-12:00 code o3ktzcc , 714 จ. 09:00-12:00 code xc0875m
715 จ. 09:00-12:00 code 5fisgzx , 716 อ. 09:00-12:00 code hftfn1n
717 อ. 09:00-12:00 code e1f0kvx , 718 อ. 09:00-12:00 code zdmesrl
719 อ. 09:00-12:00 code 8yj28uv , 720 อ. 09:00-12:00 code p50imat
721 อ. 13:00-16:00 code a4popf6 , 722 อ. 13:00-16:00 code mdyfqkk
723 พ. 09:00-12:00 code ioqmnwy , 724 พ. 09:00-12:00 code f8yua7u
725 ศ. 09:00-12:00 code qrczd52 , 726 ศ. 09:00-12:00 code i3ban3e
847 จ. 16:30-19:30 code gx16ya5 , 848 จ. 16:30-19:30 code 82gwy19
861 พฤ. 16:30-19:30 code 75l6y95 , 862 พฤ. 16:30-19:30 code 5gnjk4h
- ประกาศ รายวิชา 01403117 Fundamentals of General Chemistry
หมู่ 700: jkbqp0b
หมู่ 701: jxe1y0j
หมู่ 702: 8n31ljc
หมู่ 703: ii482rr
หมู่ 820: wi0hk2j
หมู่ 845: cp6y4fy
หมู่ 861: 2quxb24
- Welcome new students to Department of Chemistry, Kasetsart university, Kamphaengsaen campus
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.น้ำฝน ทองทวี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
- วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS63
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร

- หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2560
โครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ (2562)
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
คู่มือ
- โครงร่างปัญหาพิเศษ 01403499
แบบฟอร์มโครงร่าง.docx
การเขียนโครงร่างโครงงานวิจัย62.pptx
แนวปฏิบัติรายวิชาปัญหาพิเศษ62.docx
- หลักสูตร วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 2559
- แนะนำความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
วิดิทัศน์แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว
ข้อปฏิบัติในการเข้าทำปฏิบัติการ
การจัดการสารเคมี
คู่มือการทำงาน และความปลอดภัย
- ขั้นตอนในการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ระเบียบการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์