ประกาศ
  การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563 รายวิชา 01403111
  เนื่องด้วยการระบาดของโรค COVID-19 การสอบปลายภาครายวิชา 01403111 จึงจัดสอบแบบออนไลน์ ขอให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ติดตามการสอบจากเว็บไซต์เคมี
  1. จัดสอบวันที่ 3 เมษายน เวลา 13:00-15:30 น.
  2. ในวันสอบ link และ qr code สำหรับเข้าถึงข้อสอบจะติดไว้ที่เฟสบุ้คของโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี (https://www.facebook.com/ChemKUKPS)

  กิจกรรม
- วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS63
- TCAS2 รอบ Quota สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 6 ก.พ.-26 มี.ค. 63
รายละเอียดเพิ่มเติม
Link
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร

- หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2560
โครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ (2562)
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
คู่มือ
- โครงร่างปัญหาพิเศษ 01403499
แบบฟอร์มโครงร่าง.docx
การเขียนโครงร่างโครงงานวิจัย62.pptx
แนวปฏิบัติรายวิชาปัญหาพิเศษ62.docx
- หลักสูตร วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 2559
- แนะนำความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
วิดิทัศน์แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว
ข้อปฏิบัติในการเข้าทำปฏิบัติการ
การจัดการสารเคมี
คู่มือการทำงาน และความปลอดภัย
- ขั้นตอนในการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ระเบียบการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์