ประกาศ
  สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 20
ทางโครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอปรับการเรียนการสอนด้วยการเปิดช่องทางให้นิสิตเรียนผ่านระบบออนไลน์ของ Microsoft Teams อีกช่องทางหนึ่ง เพื่อลดความหนาแน่นของนิสิตในห้องเรียน และเพื่อนิสิตที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยในช่วงของการระบาดนี้ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตทุกคนที่ลงเรียนโปรดเข้าเป็นสมาชิกด้วย "365-email" ของนิสิต (@live.ku.th) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วิชา 01403117
ชื่อทีม code สำหรับเข้าทีม
KPS 01403117 700 habnriw
KPS 01403117 820 1jc8b4f

วิชา 01403221
ชื่อทีม code สำหรับเข้าทีม
700-600 KPS 01403221 700 r8l72hr
700-55, 701-60 KPS 01403221 701 1iv8l4k
702-55, 702-60 KPS 01403221 702 xrjde8u
703-55, 703-60 KPS 01403221 703 iu9naxj

การเรียนการสอนออนไลน์ จะเกิดขึ้นตามเวลาสอนในห้องเรียน โดยจะมี Video Meeting ใน channel "Live Here" สำหรับเรื่องการสอบจะเป็นรูปแบบใด (สอบในห้อง หรือ สอบออนไลน์) จะแจ้งให้ทราบในประกาศฉบับถัดไป
  วิชา 01403222 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา 01403222
CODE สำหรับเข้า MS TEAM
711 cn765a9 รศ.ดร.วีรชัย
712 (55) b5t43e5 อ.ดร.ธนา
712 (60) /713/714 eygpg0j ผศ.ดร. ปิติ
715/716 ftpjcyd ผศ.ดร.สุนันท์
717 icuzpea รศ.ดร.วีรชัย /ผศ.ดร.สุนันท์
718 x3vgcku อ.ดร.นงพงา
719 zi6xgim อ.ดร.ทรงธรรม
720 ph9k14o ผศ.ดร.ศศิวดี/ผศ.ดร.วีนาวรรณ
721 d1bci1e ผศ.วุฒิพงษ์
722 obpkc1i ผศ.ดร.บุญ เดช/อ.ดร.ทรงธรรม
723 ju3vk73 ผศ.ดร.พิเชษฐ
724 2yqvgrh ผศ.ดร.พจมาน
725 zsjqj4p ผศ.ดร.อาทร /อ.ดร.เปมิกา
726 10hng74 ผศ.ดร.อาทร/อ.ดร.ธนา
727 23ffjnw อ.ดร.นงพงา/อ.ดร.วันเพ็ญ
728 l0ncwxd ผศ.ดร.พิเชษฐ
  ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา นิสิตระดับปริญญาโท โดย Mr. Morakot Thabpho
วันที่ 23 ธค 63 เวลา 12.00 น. ทาง Google meeting ออนไลน์
https://meet.google.com/gji-kajt-qja

  กิจกรรม
- Welcome new students to Department of Chemistry, Kasetsart university, Kamphaengsaen campus
Link
- วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS63
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร

- หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2560
โครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ (2562)
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
คู่มือ
- โครงร่างปัญหาพิเศษ 01403499
แบบฟอร์มโครงร่าง.docx
การเขียนโครงร่างโครงงานวิจัย62.pptx
แนวปฏิบัติรายวิชาปัญหาพิเศษ62.docx
- หลักสูตร วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 2559
- แนะนำความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
วิดิทัศน์แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว
ข้อปฏิบัติในการเข้าทำปฏิบัติการ
การจัดการสารเคมี
คู่มือการทำงาน และความปลอดภัย
- ขั้นตอนในการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ระเบียบการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์