กิจกรรม
-

การแข่งขันวัดความรู้และทักษะทางเคมี ครั้งที่ 11
(โครงการประกวดและแข่งขันทางวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562)
วันพุธ 4 ธันวาคม 62 เวลา 08:30 – 13:00 น. ศูนย์เรียนรวม 2 (ศร. 2) ห้อง 301 และ 302
รายละเอียดกิจกรรม
รายชื่อผู้สมัคร
หนังสือเชิญ
ภาพบรรยากาศการแข่งขันฯ ครั้งที่ผ่านมา (ครั้งที่ 10)

- โครงร่างปัญหาพิเศษ 01403499
แบบฟอร์มโครงร่างปัญหาพิเศษ.docx
การเขียนโครงร่างโครงงานวิจัยทางเคมี62.pptx
แนวปฏิบัติรายวิชาปัญหาพิเศษ-วิจัยเคมี 62.docx
- แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
วิดิทัศน์แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว
ข้อปฏิบัติในการเข้าทำปฏิบัติการเคมี
การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ
คู่มือการทำงานอย่างถูกต้อง และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ (2562)
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
คู่มือ

-

หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2555

- นิสิตควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนประเทศไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
- ขั้นตอนในการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ระเบียบการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์