ประกาศ

  กิจกรรม
- ขอต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนเข้าสู่รั้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเคมีที่กำแพงแสน อยากรู้ว่า New Normal ของการเรียนมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร เรียนสายเคมีต้องปรับตัวมากมั้ย มาตามได้ที่คลิปนี้เลย
ป.ล. ดูก่อน พบอาจารย์ก่อน เปิดเทอมทักทายกันได้นะ
Welcome new students to Department of Chemistry, Kasetsart university, Kamphaengsaen campus
Link
- โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.น้ำฝน ทองทวี ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์
- วิดีทัศน์ แนะนำหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน TCAS63
-

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนา ไม้หอม
รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม สายวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตร

- หลักสูตร วท.บ. (เคมี) ปรับปรุง 2560
โครงสร้างหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา
- สำหรับนิสิตเคมีปี 4 วิชาปัญหาพิเศษ (2562)
โหลดเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
ตัวอย่างเล่มปัญหาพิเศษ (2562)
คู่มือ
- โครงร่างปัญหาพิเศษ 01403499
แบบฟอร์มโครงร่าง.docx
การเขียนโครงร่างโครงงานวิจัย62.pptx
แนวปฏิบัติรายวิชาปัญหาพิเศษ62.docx
- หลักสูตร วท.ม. (เคมี) ปรับปรุง 2559
- แนะนำความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ
วิดิทัศน์แนะนำอุปกรณ์เครื่องแก้ว
ข้อปฏิบัติในการเข้าทำปฏิบัติการ
การจัดการสารเคมี
คู่มือการทำงาน และความปลอดภัย
- ขั้นตอนในการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- ระเบียบการขอยืม / การขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
- แบบขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์